FTA  ลดอัตราภาษีนำเข้า

FTA ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและลดภาษีการนำเข้าระหว่างประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน

FTA ( FREE TRADE AGREEMENT ) ปัจจัยสำคัญของการลดต้นทุน

FTA วัตถุประสงค์ใช้เพื่อให้มีการใช้วัตถุดิบร่วมกันในภูมิภาคซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในการลดภาษีการนำเข้าสินค้า และ วัตถุดิบการผลิตโดยมีเงื่อนไขการรับรองจากประเทศผู้ขายที่แตกต่างกัน เช่น FTA ความตกลงทางการค้า ไทย-จีน( FORM E )ตามรูปภาพด้านล่าง  หรือ ความตกลงทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน( FORM D หรือ ATIGA ) นอกจากนี้ ยังมีความตกลงทางการค้าเฉพาะประเทศ เช่น  FTA ไทย-นิวซีแลนด์ ,FTA ไทย-ออสเตรเลีย ,FTA ไทย-ญี่ปุ่น  จะค้าจะขายกับใครควรศึกษาสิทธิพิเศษนี้ให้ละเอียด FTA ที่ให้สิทธิลดอัตราภาษีระหว่างกันนั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าทุกชนิด ซึ่งได้มีการระบุให้สิทธิลดภาษีสำหรับบางรายการเท่านั้นและ ในทางพิธีการศุลกากรนั้นยังมีระเบียบปฎิบัติบังคับใช้ให้ถูกต้อง โดยแตกต่างกันออกไปตามข้อตกลงของแต่ละสิทธิ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ต้องประสบกับปัญหาในการใช้สิทธิ์ ลดภาษี เนื่องจาก ขาดความเข้าใจ ทั้งผู้นำเข้า และ ส่งออก ทำให้การออกเอกสารสิทธิ์ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จึงทำให้สูญเสียสิทธิ์นั้นไป ตัวอย่างเช่น การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ผู้ขายบางรายไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์การลดภาษีให้ได้ หรือ ผู้ขายระบุรายละเอียดในเอกสารนั้นไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ปัญหาเหล่านี้นับเป็นเรื่องที่ละเอียดซึ่งแน่นอนว่า การจะใช้สิทธิพิเศษนั้น ย่อมต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องทุกรายละเอียด

FTA กับปัญหาที่มักพบข้อผิดพลาดของเอกสาร

การดำเนินการในส่วนของเอกสารที่มักพบเจอปัญหาอยุ่เสมอคือการระบุข้อมูลในส่วนต่างๆของแบบฟอร์ม FTA ซึ่งข้อผิดพลาดส่วนมากนั้นมาจากความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของการระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์ม FTA และขาดการตรวจสอบก่อนส่งให้แก่ผู้ซื้อต่างประเทศซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือ

  • ไม่สามารถใช้สิทธ์ลดอัตราภาษีนำเข้าได้จากแบบฟอร์ม FTA อันเนื่องมาจากแบบฟอร์มระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
  • แบบฟอร์ม FTA เมื่อถึงผู้รับแล้วเพื่อนำไปใช้สิทธ์ลดอัตราภาษีหากมีข้อผิดถลาดของข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปหากจำเป็นต้องใช้สิทธ์เนื่องจากอัตราภาษีที่ขอลดหย่อนนั้นมีมูลค่าสูงและFTA ก็เป็นทางเลือกเดียวที่สามารถลดต้นทุนได้ นั่นหมายความว่าผู้รับจำเป็นต้องส่งเอกสารกลับไปให้แก่ผู้ขายเพื่อดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานราชการของประเทศผู้ขาย
ตรวจสอบเอกสารการขอใช้สิทธิ์ FTA

การตรวจสอบเอกสาร FTA จาก ชิปปิ้ง ก่อนดำเนินการจัดส่งสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจะตรวจโดยชิปปิ้งของผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าก็ย่อมทำได้ แต่หากจะให้แม่นยำต่อการใช้สิทธิ์ควรให้ชิปปิ้งของประเทศผู้นำเข้าเป็นผู้ตรวจสอบจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA ต่อกรมศุลกากรได้ถูกต้อง